Nastavení cookies

Kulturní a kreativní odvětví = KKO.

Vláda ČR usnesením č. 739 ze dne 23. 8. 2021  projednala Strategii rozvoje a podpory kulturních a kreativních odvětví.

 

 

Vize a cíle strategie

Vize strategie je vytvořit v České republice funkční systém rozvoje KKO, který umožní využívat kulturní kapitál, talent a kreativitu obyvatel. KKO budou zohledněny jako zásadní oblasti konkurenceschopnosti ČR a kultura jako významné hospodářské odvětví. KKO budou hybatelem inovací i pozitivních změn ve společnosti.

Globálním cílem strategie je „vytvořit prostředí pro systematický rozvoj KKO“, který se dále rozděluje do 5 zásadních oblastí, které korespondují s pěti hlavními problémy rozvoje KKO, a to:

 1. Vybudovat prostředí pro systematický rozvoj KKO, včetně metodického vedení dalších aktérů státní správy.
 2. Vybudovat souhrnný institucionální rámec podpory KKO napříč veřejnou správou.
 3. Vytvořit analýzu oblasti KKO na základě sběru komplexních aktuálních dat.
 4. Zvýšit míru propojení aktérů KKO mezi sebou i propojení KKO s podnikatelským sektorem.
 5. Zabezpečit budoucí financování rozvoje KKO.

Specifikem všech pěti strategických cílů je jejich vzájemná provázanost a sousloví s vybudováním prostředí. To je dáno specifickým stavem KKO a faktickou neexistencí jejich koncepčního uchopení v českém kontextu. Naplněním těchto pěti cílů k vytvoření takového prostředí dojde.

 

 

Definice KKO

KKO jsou definovány jako ekonomické činnosti, jejichž základem je tvořivost a talent. Oproti jiným oblastem kultury nejsou KKO závislé na veřejných zdrojích, tj. jsou více než z 50 % finančně soběstačné a jsou podstatnou součástí moderní kreativní ekonomiky. Mezi KKO řadíme zejména následující oblasti s potenciálem generovat zisk: audiovize, hudba, knihy a tisk, reklama, architektura, design a móda, tradiční a umělecká řemesla a dále některé oblasti scénického umění, výtvarného umění a kulturního dědictví. Tento prostý výčet však nemůže zachytit pestrost KKO (podrobněji viz podkapitola 1.3. Strategie).

 

 

Struktura KKO v ČR

KKO jsou poměrně novou oblastí ekonomiky, která nepřipomíná tradiční hospodářská odvětví. Její hlavní charakteristikou je fragmentace činností i aktérů a provázanost s dalšími oblastmi ekonomiky. Díky tomu také mnohá odvětví spadající pod KKO nezaznamenala zásadní výkyv růstu ani po ekonomické krizi v roce 2008. Naopak se část KKO oproti tradičním průmyslům vyznačuje odolností, která je způsobena i podílem na ostatních oblastech skrze průřezový charakter odvětví od designu přes vizuální umění až po grafiku a média. Kulturní a kreativní sektor se skládá z poměrně odlišných subjektů, nejedná se tedy o homogenní oblast, jaká je typická pro jiné sektory ekonomiky. Největší část sektoru tvoří jednotlivci a mikropodniky (95 %), v nichž je zaměstnána naprostá většina kreativců. Česká struktura KKO se podobá té světové.

 

 

Problémy KKO

Problémy jednotlivých sektorů KKO na celostátní úrovni kopírují situaci v rámci regionů. Je však nutné podotknout, že problémy České republiky nejsou zcela unikátní a se zpožděním kopírují problémy jiných států.

 1. Nejasné vymezení KKO a absence vize podpory v ČR
 2. Fragmentace aktérů KKO
 3. Absence institucionálního zázemí podpory
 4. Nedostatečný sběr a analýza dat v oblasti KKO
 5. Nedostatečná podpora podnikání v KKO

 

 

Nástroje podpory KKO

Možnými způsoby podpory KKO mohou být následující nástroje:

 1. Strategická a institucionální podpora (strategické dokumenty, pracovní skupiny, inovační centra, mapování, vzdělávání apod.)
 2. Finanční podpora (operační programy, komunitární programy, finanční podpora samospráv, crowdfunding, kreativní vouchery apod.)
 3. Nefinanční podpora (síťování, sdílení praxe, propagace apod.)
 4. Prostory pro kreativní odvětví (umělecké rezidence, kreativní centra, kreativní čtvrti apod.)
 5. Podpora podnikání v KKO (podpora exportu, kreativní inkubátory a akcelerátory, start-upová podpora, kreativní (podnikatelské) klastry, události a akce, fond nebo kancelář pro audiovizi apod.)

 

 

Implementace strategie

Implementace strategie je podrobněji rozpracovaná v akčním plánu na roky 2021–2023, který představuje 21 opatření a 44 aktivit. Časový rámec implementace je dán úzkou návazností na Národní plán obnovy, který představuje hlavní nový zdroj financování rozvoje KKO v těchto letech. 

 

 

Dokumenty ke stažení

Strategie rozvoje a podpory KKO  

Akční plán strategie 

 

Další související odkazy 

Memorandum o vzájemné spolupráci mezi MK a MPO v oblasti KKP

Státní kulturní politika 2021 - 2025+

Národní plán obnovy 

Spojte se s námi