Nastavení cookies

 

 1. Umění, knižní kultura a knihovny
 2. Státní památková péče
 3. Ochrana movitého kulturního dědictví, muzea a galerie
 4. Hromadné sdělovací prostředky a audiovize
 5. Ochrana práv duševního vlastnictví
 6. Církve a náboženské společnosti
 7. Financování kultury
 8. Věci všeobecné a organizačně správní

 

I. Umění, knižní kultura a knihovny

 

Dekret presidenta republiky o státním orchestru Česká filharmonie

č. 129/1945 Sb.

Zákon o neperiodických publikacích

č. 37/1995 Sb.

ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb.

Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích

č. 252/1995 Sb.

ve znění vyhlášky č. 156/2003 Sb.

Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)

č. 257/2001 Sb.

ve znění zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 341/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb.

Vyhláška k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)

č. 88/2002 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven

č. 288/2002 Sb.

ve znění nařízení vlády č. 235/2005 Sb. a nařízení vlády č. 113/2013 Sb.

 

II. Státní památková péče

 

 1. Základní předpisy v oblasti státní památkové péče

Zákon o státní památkové péči

č. 20/1987 Sb.

ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 242/1992 Sb., zákona č. 361/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 146/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 240/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 158/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 307/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 124/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 127/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 284/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se provádí zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

č. 66/1988 Sb.

ve znění vyhlášky č. 139/1999 Sb. a vyhlášky č. 538/2002 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví obsah a náležitosti plánu území s archeologickými nálezy

č. 187/2007 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón

č. 420/2008 Sb.

ve znění vyhlášky č. 3/2023 Sb.

Zákon o sídle Parlamentu České republiky

č. 59/1996 Sb.

 

Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, Granada, 3. 10. 1985 (Rada Evropy)

č. 73/2000 Sb. m. s.

 

Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy, Valletta, 16. 1. 1992 (Rada Evropy)

č. 99/2000 Sb. m. s.

 

Druhý protokol k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu z roku 1954 (UNESCO)

č. 71/2007 Sb. m. s.

 

Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví

č. 159/1991 Sb.

 

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků

č. 15/1980 Sb.

 

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu a Protokolu k ní

č. 94/1958 Sb.

 

 

 

 1. Památkově chráněná území

 

Nařízení vlády o chráněné oblasti Pražského hradu

č. 55/1954 Sb.

 

Nařízení vlády o památkové rezervaci v hlavním městě Praze

č. 66/1971 Sb.

 

 

Nařízení vlády o prohlášení území historických jader měst Kolína, Plzně, Brna, Lipníku nad Bečvou a Příboru za památkové rezervace

č. 54/1989 Sb.

 

Nařízení vlády o prohlášení území pevnosti Terezín za památkovou rezervaci

č. 443/1992 Sb.

ve znění nařízení vlády č. 430/2017 Sb.

 

Nařízení vlády o prohlášení území ucelených částí vybraných měst a obcí s dochovanými soubory lidové architektury za památkové rezervace

č. 127/1995 Sb.

 

Vyhláška o prohlášení území bojiště u Slavkova za památkovou zónu

č. 475/1992 Sb.

 

Vyhláška o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny

č. 476/1992 Sb.

ve znění vyhlášky č. 251/1995 Sb.

 

Vyhláška o prohlášení lednicko-valtického areálu na Jižní Moravě za památkovou zónu

č. 484/1992 Sb.

 

Vyhláška o prohlášení území historických jader vybraných obcí a jejich částí za památkové zóny

č. 249/1995 Sb.

 

Vyhláška o prohlášení území historických jader vybraných měst a jejich částí za památkové zóny

č. 250/1995 Sb.

 

Vyhláška o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny

č. 208/1996 Sb.

ve znění vyhlášky č. 158/2002 Sb.

 

Vyhláška o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny

č. 157/2002 Sb.

 

Vyhláška o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu

č. 108/2003 Sb.

 

Vyhláška o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných obcích a jejich částech za památkové zóny a určení podmínek pro jejich ochranu

č. 413/2004 Sb.

 

Nařízení vlády o prohlášení území vybraných částí měst Františkovy Lázně, Cheb, Karlovy Vary a Mariánské Lázně a obce Valy s lázeňskou kulturní krajinou za památkové rezervace a o změně nařízení vlády č. 443/1992 Sb., o prohlášení území historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkové rezervace

č. 430/2017 Sb.

 

Vyhláška hlavního města Prahy ze dne 16. 5. 1991 č. 15 o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany

č. 15/1991 Sb. hl. m. Prahy

dostupné na: http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/uredni_deska_a_oznameni/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/rok_1991 -vyhlaska_cislo_15_ze_dne_16_05_1991.html

 

Vyhláška hlavního města Prahy ze dne 28. 9. 1993 č. 10 o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany

č. 10/1993 Sb. hl. m. Prahy

dostupné na: http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/uredni_deska_a_oznameni/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/rok_1993/vyhlaska_cislo_10_ze_dne_28_09_1993.html

 

 

Vyhláška Středočeského krajského národního výboru v Praze ze dne 28. 9.1990 o prohlášení památkových zón v obcích Středočeského kraje

 

 

Vyhláška Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové ze dne 17. 10. 1990 o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje   

dostupné na:

 http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/kultura/pamatkove-zony-rezervace/vyhlaska-o-prohlaseni-mpz-vychodoceskeho-kraje-1016/

 

Vyhláška Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích ze dne 19. 11. 1990 o prohlášení památkových zón ve městech a obcích Jihočeského kraje

 

 

Vyhláška Jihomoravského krajského národního výboru v Brně ze dne 20. 11. 1990 o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny

 

 

Výnos ministra kultury ČSR ze dne 29. 5. 1969 o prohlášení historického jádra města Štramberka za památkovou rezervaci

č.j. 8372/69-II/2

 (reg.) v částce 24/1969 Sb.

(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR

sešit 6/1969 (str. 79)

 

Výnos ministra kultury ČSR ze dne 10. 9. 1969 o prohlášení historického jádra města Pelhřimova za památkovou rezervaci

č.j. 11.764/69-II/2

(reg.) v částce 39/1969 Sb.

(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR

sešit 10/1969 (str. 133)

 

Výnos ministra kultury ČSR ze dne 3. 12. 1969 o prohlášení historického jádra Nového Města nad Metují za památkovou rezervaci

č.j. 15.106/1969-II/2

(reg.) v částce 37/1970 Sb. (publ.) Věstník MŠ a MK ČSR

sešit 2/1970 (str. 5)  

 

Výnos ministra kultury ČSR ze dne 27. 4. 1970 o prohlášení historického jádra města Telče za památkovou rezervaci

č.j. 7419/70-II/2

(reg.) v částce 37/1970 Sb.

(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR

sešit 7/1970 (str. 62)  

 

Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 31. 10. 1975 o prohlášení historického jádra města Domažlic za památkovou rezervaci

č.j. 17.596/75-VI/1

(reg.) v částce 30/1975 Sb.

(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR

sešit 12/1975 (str. 188)  

 

Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 12. 8. 1976, kterým se prohlašuje historické jádro města Třeboně za památkovou rezervaci

č.j. 14.266/76-VI/1

(reg.) v částce 33/1976 Sb.

(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR

sešit 1/1977 (str. 3)  

 

Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 10. 5. 1978, kterým se prohlašuje historické jádro města Kadaně za památkovou rezervaci

č.j. 15.868/78-VI/1

(reg.) v částce 21/1978 Sb. (publ.) Věstník MŠ a MK ČSR

sešit 7/1978 (str. 83)  

 

Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 8. 9. 1978, kterým se vyhlašuje historické jádro města Kroměříže s Podzámeckou a Květnou zahradou za památkovou rezervaci

č.j. 15.869/78-VI/1

(reg.) v částce 29/1978 Sb.

(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR

sešit 10/1978 (str. 145)  

 

Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 27. 10. 1978, kterým se prohlašuje historické jádro města Litoměřic za památkovou rezervaci

č.j. 22.260/78-VI

(reg.) v částce 1/1979 Sb.

(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR

 • sešit 1/1979 (str. 4)

 

Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 29. 12. 1979, kterým se historické jádro města Lokte prohlašuje za památkovou rezervaci

č.j. 24.756/79-VI/1

(reg.) v částce 6/1980 Sb.

(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR

 • sešit 2/1980 (str. 9)

 

Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 19. 3. 1980, kterým se historické jádro města České Budějovice prohlašuje za památkovou rezervaci

č.j. 7096/80

(reg.) v částce 18/1980 Sb.

(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR

 • sešit 4/1980 (str. 41)

 

Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 28. 7. 1980, kterým se prohlašuje historické jádro města Úštěku za památkovou rezervaci

č.j. 13.062/80-VI/1

(reg.) v částce 32/1980 Sb.

(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR

 • sešit 9/1980 (str. 119)

 

Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 29. 7. 1980, kterým se prohlašuje historické jádro města Moravská Třebová za památkovou rezervaci

č.j. 13.603/80-VI/1

(reg.) v částce 32/1980 Sb.

(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR

 • sešit 9/1980 (str. 121)

 

Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 6. 10. 1981, kterým se prohlašuje historické jádro města Prachatic za památkovou rezervaci

č.j. 16.428/81-VI/1

(reg.) v částce 34/1981 Sb.

(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR

 • sešit 11/1981 (str. 189)

 

Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 6. 10. 1981, kterým se prohlašuje historické jádro města Chebu za památkovou rezervaci

č.j. 16.429/81-VI/1

(reg.) v částce 34/1981 Sb. (publ.) Věstník MŠ a MK ČSR

 • sešit 11/1981 (str. 191)

 

Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 29. 3. 1982, která se prohlašuje historické jádro města Jihlavy za památkovou rezervaci

č.j. 7292/82-VI/1

(reg.) v částce 13/1982 Sb.

(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR

 • sešit 5/1982 (str. 41)

 

Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 13. 4. 1982, kterým se prohlašuje historické jádro města Horšovský Týn za památkovou rezervaci

č.j. 7645/82-VI/1

(reg.) v částce 13/1982 Sb.

(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR

 • sešit 5/1982 (str. 144)

 

Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 13. 4. 1982, kterým se prohlašuje historické jádro města Mikulov za památkovou rezervaci

č.j. 7646/82-VI/1

(reg.) v částce 13/1982 Sb.

(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR

 • sešit 5/1982 (str. 49)

 

Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 15. 9. 1983 o prohlášení souborů vinných sklepů "Plže" v obci Petrov za památkovou rezervaci

č.j. 14.442/83-VI/1

(reg.) v částce 30/1983 Sb.

(publ.) Věstník MŠ a MK ČSR

 • sešit 12/1983 (str. 101)

 

Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 21.12.1987 o prohlášení historických jader měst Kutné Hory, Českého Krumlova, Jindřichova Hradce, Slavonic, Tábora, Žatce, Hradce Králové, Jičína, Josefova, Litomyšle, Pardubic, Znojma, Nového Jičína, Olomouce, obce Kuks s přilehlým komplexem bývalého hospitálu a souborem plastik v Betlémě, soubor technických památek Stará Huť v Josefském údolí u Olomoučan a archeologických lokalit Libodřický mohylník, Slavníkovská Libice, Třísov, Tašovice, Bílina, České Lhotice, Staré Zámky u Líšně a Břeclav-Pohansko za památkové rezervace

č.j. 16.417/87-VI/1

(reg.) v částce 26/1987 Sb. (publ.) Věstník MŠMT a MK ČSR

 • sešit 8 - 9 (str. 83) 

 

Instrukce Ministerstva kultury ze dne 5. 2. 1998, kterou se upravuje postup okresních úřadů, Magistrátu hlavního města Prahy a magistrátů měst Brna a Plzně při výkonu státní správy ve věcech památkové péče na území památkových rezervací a památkových zón s dochovanými soubory lidové architektury

č.j. 3084/97

ve znění Směrnice Ministerstva kultury č.j. 12279/2002 ze dne 6. 12. 2002

(publ.)  v částce 1/1998  a 7/2002 Věstníku vlády ČR pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí

 

Směrnice Ministerstva kultury ze dne 13. 2. 2001, kterou se upravuje postup okresních úřadů, hlavního města Prahy a měst Brna, Ostravy a Plzně při označování státem chráněných nemovitých kulturních památek,

č.j. 12871/2000

ve znění Směrnice Ministerstva kultury č.j. 12279/2002 ze dne 6. 12. 2002

(publ.) v částce 2/2001 a 7/2002 Věstníku vlády ČR pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí

 

Sdělení Ministerstva kultury ze dne 2. 1. 2003 o vzniku Národního památkového ústavu a jeho statutu pro krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností

č.j. 20.2294/2002

(publ.) v částce 1/2003 Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí

 

Opatření obecné povahy o prohlášení části krajinného  celku  - území Hornické kulturní krajiny Abertamy – Horní Blatná – Boží Dar  za  památkovou zónu

č. 1/2014

dostupné na: http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/pamatkovy-fond/OOP-Hornicka-kult-krajina-Abertamy-HB-BD.pdf

 

Opatření obecné povahy o prohlášení části krajinného celku – území Hornické kulturní krajiny Jáchymov za památkovou zónu

č. 2/2014

dostupné na: http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/pamatkovy-fond/OOP-Hornicka-kult-krajina-Jachymov.pdf

 

Opatření obecné povahy o prohlášení části krajinného celku – území Hornické kulturní krajiny Háj – Kovářská - Mědník za památkovou zónu

č. 3/2014

dostupné na: http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/pamatkovy-fond/OOP-Hornicka-kult-krajina-Haj-Kovarska-Mednik.pdf

 

Opatření obecné povahy o prohlášení části krajinného celku – území Hornické kulturní krajiny Krupka za památkovou zónu

č. 4/2014

dostupné na: http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/pamatkovy-fond/OOP-Hornicka-kult-krajina-Krupka.pdf

 

Opatření obecné povahy o prohlášení území  s historickým prostředím  městské části Praha - Zbraslav za památkovou zónu

č. 5/2014

dostupné na: http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/pamatkovy-fond/Praha--Zbraslav---OOP-s-dolozkou.pdf

 

Opatření obecné povahy o prohlášení území s historickým prostředím města Český Těšín za památkovou zónu

č. 6/2014

dostupné na: http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/pamatkovy-fond/Cesky-Tesin---OOP-s-dolozkou.pdf

 

Opatření obecné povahy o prohlášení části krajinného celku – území Bečovska za památkovou zónu

č. 7/2014

dostupné na: http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/pamatkovy-fond/OOP-Becovsko-k-rozeslani.pdf

 

Opatření obecné povahy o prohlášení části krajinného celku - území Kladrubského Polabí za památkovou zónu

č. 1/2015

dostupné na: http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/pamatkovy-fond/KPZ-Kladrubsko-vymezeni-2016.pdf

 

Opatření obecné povahy o prohlášení památkové zóny – území Kačerov, obec Zdobnice za památkovou zónu

č. 1/2016

dostupné na:

https://www.mkcr.cz/doc/cms_library/kacerov_zdobnice-oop-podklad-pro-pdf-4173.pdf

 

Opatření obecné povahy o změně památkové zóny Komorní Lhotka (okres Frýdek-Místek)

č. 2/2016

dostupné na:

https://www.mkcr.cz/doc/cms_library/oop-zmena-pz-komorni-lhotka-6313.pdf

 

Opatření obecné povahy o prohlášení památkové zóny Pavlovice (obec Jestřebí, okres Česká Lípa)

č. 3/2016

dostupné na:

https://www.mkcr.cz/doc/cms_library/pavlovice-obec-jestrebi-oop-s-dolozkou-6315.pdf

 

Opatření obecné povahy o prohlášení památkové zóny Příslop (obec Chroboly, okres Prachatice) a určení podmínek její ochrany

č. 1/2017

dostupné na:

https://www.mkcr.cz/doc/cms_library/prislop-oop-chroboly-okres-prachatice-6625.pdf

 

Opatření obecné povahy o prohlášení památkové zóny Třeština (obec Třeština, okres Šumperk) a určení podmínek její ochrany

č. 2/2017

dostupné na:

https://www.mkcr.cz/doc/cms_library/trestina-obec-trestina-okres-sumperk-8436.pdf

 

Opatření obecné povahy o prohlášení území s historickým prostředím obce Uhřičice za památkovou zónu a určení podmínek její ochrany

č. 1/2019

dostupné na:

https://www.mkcr.cz/doc/cms_library/oop_uhricice-prosinec-2019-11506.pdf

 

Opatření obecné povahy o prohlášení části krajinného celku – území Kladská za památkovou zónu, a určení podmínek její ochrany

č. 1/2020

dostupné na:

 •  

 

Opatření obecné povahy o prohlášení části krajinného celku - území Žatecká chmelařská krajina za památkovou zónu, a určení podmínek její ochrany

č. 1/2021

dostupné na:

Památkové zóny - mkcr.cz

 

Opatření obecné povahy č. 2/2021 o prohlášení památkové zóny Královo Pole a určení podmínek ochrany

č. 2/2021

dostupné na:

Památkové zóny - mkcr.cz

 

Opatření obecné povahy č. 2/2022 o prohlášení památkové zóny Znojmo a určení podmínek její ochrany

č. 2/2022

dostupné na:

Památkové zóny - mkcr.cz

 

 

 

 1. Národní kulturní památky

 

Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

č. 55/1989 Sb.

ve znění nařízení vlády ČR č. 112/1991 Sb., nařízení vlády č. 262/1995 Sb. a nařízení vlády č. 171/1998 Sb.

 

Nařízení vlády o prohlášení Břevnovského kláštera za národní kulturní památku

č. 111/1991 Sb.

ve znění nařízení vlády č. 171/1998 Sb.

 

Nařízení vlády o zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

č. 112/1991 Sb.

 

Nařízení vlády o změně prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

č. 404/1992 Sb.

ve znění nařízení vlády č. 171/1998 Sb.

 

Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

č. 262/1995 Sb.

ve znění nařízení vlády č. 171/1998 Sb., nařízení vlády č. 336/2002 Sb., nařízení vlády č. 422/2005 Sb. a nařízení vlády č. 430/2020 Sb.

 

Nařízení vlády o podmínkách ochrany národní kulturní památky sídla Parlamentu České republiky

č. 182/1996 Sb.

 

Nařízení vlády o vymezení některých kulturních památek a o změně a doplnění některých právních předpisů

č. 171/1998 Sb.

 

Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

č. 147/1999 Sb.

ve znění nařízení vlády č. 51/2010 Sb. a nařízení vlády č. 430/2020 Sb.

 

Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

č. 132/2001 Sb.

 

Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

č. 337/2002 Sb.

ve znění nařízení vlády č. 422/2005 Sb. a nařízení vlády č. 94/2014 Sb.

 

Nařízení vlády o prohlášení Horského hotelu a televizního vysílače Ještěd u Liberce a některých movitých kulturních památek za národní kulturní památky a o změně některých dalších předpisů

č. 422/2005 Sb.

 

Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

č. 170/2008 Sb.

ve znění nařízení vlády č. 22/2018 Sb.

 

Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

č. 50/2010 Sb.

ve znění nařízení vlády č. 430/2020 Sb.

 

Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

č. 106/2014 Sb.

ve znění nařízení vlády č. 22/2018 Sb.

 

Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky         

č. 182/2015 Sb.

 

Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

č. 69/2017 Sb.

ve znění nařízení vlády č. 22/2018 Sb.

 

Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

č. 23/2018 Sb.

 

Nařízení vlády o prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze za národní kulturní památku

č. 33/2019 Sb.

 

Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek symbolizujících úsilí a boj za svobodu a demokracii na území České republiky za národní kulturní památky

č. 289/2019 Sb.

ve znění nařízení vlády č. 430/2020 Sb.

 

Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

č. 25/2022 Sb.

 

Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

č. 400/2022 Sb.

 

 

III. Ochrana movitého kulturního dědictví, muzea a galerie

 

Zákon o Národní galerii v Praze

č. 148/1949 Sb.

Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty

č. 71/1994 Sb.

ve znění zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 80/2004 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb.

Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

č. 122/2000 Sb.

ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č.  483/2004 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

č. 275/2000 Sb.

ve znění vyhlášky č. 96/2013 Sb.

Zákon o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků

č. 101/2001 Sb.

ve znění zákona č. 180/2003 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 358/2015 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb.

Zákon o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství

č. 214/2002 Sb.

ve znění zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb.

Zákon o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie a o změně některých souvisejících zákonů

č. 362/2022 Sb.

 

IV. Hromadné sdělovací prostředky a audiovize

 

Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů

č. 231/2001 Sb.

ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 341/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 82/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 348/2005 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 196/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 302/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 406/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 181/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 79/2015 Sb., zákona č. 139/2016 Sb., zákona č. 180/2016 Sb., zákona č. 14/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 238/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 374/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se vydává Seznam událostí značného společenského významu

č. 233/2001 Sb.

Zákon o České televizi

č. 483/1991 Sb.

ve znění zákona č. 36/1993 Sb., zákona č. 253/1994 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 82/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č.153/2010 Sb., zákona č. 302/2011 Sb. a zákona č. 252/2017 Sb.

Zákon o Českém rozhlasu

č. 484/1991 Sb.

ve znění zákona č. 36/1993 Sb., zákona č. 253/1994 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 135/1997 Sb., zákona č. 192/2002 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 196/2009 Sb., zákona č. 79/2015 Sb. a zákona č. 374/2021 Sb.

Zákon o České tiskové kanceláři

č. 517/1992 Sb.

Zákon o zrušení Československého rozhlasu, Československé televize a Československé tiskové kanceláře

č. 597/1992 Sb.

Zákon o některých opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysílání

č. 36/1993 Sb.

Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů

č. 348/2005 Sb.

ve znění zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona 132/2010 Sb., zákona č. 302/2011 Sb., zákona č. 318/2015 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb.

Vyhláška o způsobilosti k promítání 35 mm filmů

č. 121/1954 Ú. l.

Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)

č. 46/2000 Sb.

ve znění zákona č. 302/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 305/2013 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb.

Zákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů

č. 273/1993 Sb.

ve znění zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 249/2006 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 142/2012 Sb. a zákona č. 496/2012 Sb.

Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání)

č. 132/2010 Sb.

ve znění zákona č. 302/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb.,  zákona č. 180/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 238/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb.

Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)

č. 496/2012 Sb.

ve znění zákona č. 139/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb.

Vyhláška o některých charakteristikách zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání a o způsobu měření hlasitosti zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání

č. 122/2013 Sb.

Zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek)

č. 242/2022 Sb.

 

 

V. Ochrana práv duševního vlastnictví

 

Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

č. 121/2000 Sb.

ve znění zákona č. 81/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 168/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 156/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 228/2014 Sb., zákona č. 355/2014 Sb., zákona č. 356/2014 Sb., zákona č.  250/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 102/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 50/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 94/2021 Sb. a zákona č. 429/2022 Sb.

Zákon o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů

č. 237/1995 Sb.

ve znění zákona č. 121/2000 Sb. a zákona č. 250/2016 Sb.

Vyhláška, kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva kultury

č. 386/2000 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn

č. 488/2006 Sb.

ve znění vyhlášky č. 408/2008 Sb.

 

 

VI. Církve a náboženské společnosti

 

Zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)

č. 3/2002 Sb.

ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb., zákona č. 562/2004 Sb. a zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2012 Sb.,  zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 303/2017 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb.

Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)

č. 232/2002 Sb.

ve znění vyhlášky č. 547/2006 Sb., vyhlášky č. 412/2013 a vyhlášky č. 388/2016 Sb.

Zákon o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého

č. 298/1990 Sb.

ve znění zákona č. 338/1991 Sb.

Zákonné opatření předsednictva ČNR o působnosti orgánu České republiky při provádění zákona o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého 

č. 307/1990 Sb.

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)

č. 428/2012 Sb.

ve znění nálezu Ústavního soudu č. 177/2013 Sb. a zákona č. 125/2019 Sb.

Vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro předkládání údajů z účetnictví o věcech vydaných podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

č. 383/2013 Sb.

Sdělení Ministerstva kultury o uzavření smluv o vypořádání mezi Českou republikou a Apoštolskou církví, Církví adventistů sedmého dne, Církví bratrskou, Církví československou husitskou, Církví řeckokatolickou, Církví římskokatolickou, Českobratrskou církví evangelickou, Evangelickou církví augsburského vyznání v České republice, Evangelickou církví metodistickou, Federací židovských obcí v České republice, Jednotou bratrskou, Luterskou evangelickou církví a. v. v České republice, Náboženskou společností českých unitářů, Pravoslavnou církví v českých zemích, Slezskou církví evangelickou augsburského vyznání a Starokatolickou církví v České republice

č. 55/2013 Sb.

 

 

VII. Financování kultury

 

Zákon o Státním fondu kultury České republiky

č. 239/1992 Sb.

ve znění zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 465/2011 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 188/2016 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity

č. 98/2002 Sb.

ve znění nařízení vlády č. 262/2005 Sb. a nařízení vlády č. 38/2007 Sb.

Nařízení vlády o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury

č. 5/2003 Sb.

ve znění nařízení vlády č. 98/2006 Sb., nařízení vlády č. 126/2009 Sb. a nařízení vlády č. 26/2015 Sb.

Zákon o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů

č. 203/2006 Sb.

ve znění zákona č. 227/2009 Sb.

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí

č. 247/2020 Sb.

ve znění zákona č. 448/2020 Sb.

 

 

VIII. Věci všeobecné a organizačně správní

 

Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 16. 9. 1985, kterým se zrušují některé právní předpisy z odvětví kultury

Opatření Ministerstva kultury č.j. MK 59052/2022 OPP ze dne 22. 11. 2022, kterým si vyhrazuje podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, schvalování
některých právních jednání zřízených státních příspěvkových organizací  dostupné zde

č.j. 12.893/85

(reg.) v částce 28/1985 Sb. (publ.) Věstník MŠ a MK ČSR

- sešit 11 - 12/1985

Vyhláška o zrušení některých předpisů v odvětví kultury

č. 139/1990 Sb.

 

Zákon, kterým se zrušují některé právní předpisy z odvětví kultury

č. 165/1992 Sb.

Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví (UNESCO)

č. 39/2009 Sb. m. s.

Úmluva o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů (UNESCO)

 č. 93/2010 Sb. m. s.

 

Další související právní předpisy a usnesení vlády

 

Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

Nařízení vlády č. 364/1999 Sb., kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů

Externí link

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

 

Spojte se s námi