Nastavení cookies

Odbor mezinárodních vztahů a Evropské unie se zasazuje o co nejúčinnější prezentaci české kultury ve světě. Je gesčním útvarem ministerstva pro vztahy k Ministerstvu zahraničních věcí, s nímž spolupracuje při plnění úkolů vyplývajících pro Českou republiku z členství v Evropské unii a Radě Evropy, Visegrádské skupině, organizacích systému OSN včetně UNESCO, Středoevropské iniciativě, Frankofonii a v dalších mezinárodních vládních organizacích a navrhuje vhodná opatření k rozvoji mezinárodní kulturní spolupráce. Dále v rámci ministerstva plánuje, koordinuje a zabezpečuje kulturní styky se zahraničím, zajišťuje zahraniční služební cesty, podílí se na oficiální prezentaci českého profesionálního umění v zahraničí, a to především formou vyhlašovaných programů podpory projektů či prostřednictvím zajištění národních expozic na přehlídkách a výstavách v zahraničí. Odbor mezinárodních vztahů a Evropské unie sestává z Oddělení bilaterální spolupráce, Oddělení pro vztahy s UNESCO a mezinárodní spolupráce a Oddělení Evropské unie.

Oddělení bilaterální spolupráce 
Spolu s Ministerstvem zahraničních věcí vypracovává Oddělení bilaterální spolupráce návrhy dohod o kulturní spolupráci, koncepčně a metodicky obstarává a zpracovává návrhy prováděcích plánů ke kulturním dohodám a eviduje závazky vyplývající z mezinárodních smluv, jejichž plnění bylo ministerstvu uloženo. Dále organizuje a zajišťuje spolupráci se zastupitelskými úřady cizích států, se zastupitelskými úřady České republiky v zahraničí a s představiteli mezinárodních organizací, s výjimkou Evropské unie a Rady Evropy.

Oddělení Evropské unie 
Oddělení Evropské unie má na starosti plnění úkolů ministerstva vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii a Radě Evropy a zastupuje v této problematice ministerstvo navenek. Vede v patrnosti závazky vyplývající z mezinárodních smluv ve vztahu k Evropské unii a Radě Evropy, jejichž plnění bylo ministerstvu uloženo. Je odpovědné za správu databáze předpisů Evropských společenství (ISAP) a výstupy z ní využívá k zabezpečení harmonizace právních předpisů v oblasti věcné působnosti ministerstva s právní úpravou Evropských společenství. Dále pak zajišťuje styk zaměstnanců ministerstva s představiteli Evropské unie a Rady Evropy.

Oddělení pro vztahy s UNESCO a mezinárodní spolupráce 
Oddělení pro vztahy s UNESCO a mezinárodní spolupráce odpovídá za zpracování stanovisek ministerstva k návrhům mezinárodněprávních dokumentů a dalších materiálů UNESCO a koordinuje koncepčně a metodicky činnost jednotlivých útvarů ministerstva při plnění programů UNESCO a závazků vyplývajících z mezinárodních instrumentů s výjimkou těch, týkajících se výhradně autorského práva a práv souvisejících s právem autorským. Oddělení rovněž zajišťuje spolupráci ministerstva s českými institucemi zabývajícími se UNESCO agendou. Obecné informace o této organizaci lze nalézt na adrese http://www.unesco.org.

Granty a dotace  

Koncepce  

Kontakt: omv@mk.gov.cz

 

Spojte se s námi