Nastavení cookies

Ministerstvo kultury, se sídlem Maltézské náměstí 1, 11800 Praha 1, IČ: 00023671(dále jen „Správce“), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat subjekty údajů, se kterými přichází do styku o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů subjektů údajů ze strany Správce, včetně rozsahu práv údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Správcem.

 

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „NAŘÍZENÍ“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Jako správce osobních údajů na základě povinnosti dané zvláštními zákony při zpracování osobních údajů Správce dbá práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů.

 

Působnost Správce a z něj vyplývající oblasti účelů zpracování osobních údajů

Správce zpracovává na základě zvláštních právních předpisů osobní údaje nutné k identifikaci subjektu údajů a k plnění právních povinností stanovených právními předpisy v rámci oblastí spadajících do působnosti Správce, který je ústředním orgánem státní správy, a to pro:

 • umění,
 • kulturně výchovnou činnost,
 • kulturní památky,
 • pro věci církví a náboženských společností,
 • pro věci tisku, včetně vydávání neperiodického tisku a jiných informačních prostředků,
 • pro přípravu návrhů zákonů a jiných právních předpisů pro oblast rozhlasového a televizního vysílání,
 • pro provádění autorského zákona,
 • pro výrobu a obchod v oblasti kultury.

 

Právní tituly zpracování osobních údajů

Správce primárně využívá právní tituly ke zpracování osobních údajů pro splnění právní povinnosti, pro splnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci a k plnění nezbytné pro splnění smlouvy. Okrajově využívá i ostatních právních titulů jako je souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých subjektem údajů, pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů a pro oprávněné zájmy správce.

 

Kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje – např. jméno, příjmení, titul, datum narození, IČO, DIČ, rodné číslo
 • kontaktní údaje – např. adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, emailová adresa, číslo telefonu, datové schránky
 • platební údaje – např. číslo bankovního spojení
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy,
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany Subjektu údajů

 

Zpracování osobních údajů provádí Správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky nebo manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě, při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Správce získává osobní údaje zejména od Subjektů údajů, ze základních registrů, z agendových informačních systémů, z informačních systémů veřejné správy. Dále pak z volně přístupných veřejných rejstříků.

Doba zpracování osobních údajů je odvozena od lhůt uvedených v příslušných smlouvách, ve Spisovém a skartačním řádu či v příslušných právních předpisech. Jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

Na základě výše uvedeného mohou být osobní údaje Subjektu údajů předávány nebo zpřístupňovány pouze osobám, orgánům či institucím, kterým takové právo plyne z výše uvedeného nařízení, zákona či veřejného zájmu. V rámci zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

Správce zpracovává údaje se souhlasem Subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas Subjektu údajů.

 

Uplatnění práv Subjektu údajů

Práva Subjektu údajů jsou stanovena zejména III. kapitolou NAŘÍZENÍ – ,,Práva subjektu údajů“        a § 81 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

Jedná se o práva:

 • Právo přístupu k osobním údajům
 • Právo na opravu, doplnění či výmaz
 • Právo na omezení
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování

 

Výše uvedená práva může Subjekt údajů uplatnit na základě zaslané žádost, a to formou:

 • osobně nebo písemně na adresu Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Ministerstvo Kultury České republiky, Maltézské náměstí 1, 11800 Praha 1.
 • elektronicky podepsané platným kvalifikovaným podpisem na adresu poverenec(zavináč)mk.gov.cz
 • prostřednictvím datové schránky - do ID: 8spaaur

 

 

Dozorový orgán

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na dozorový orgán, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Sídlo: pplk.. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice
Tel. č.: +420 234 665 111

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V případě zjištění porušení ochrany osobních údajů je možné přímo kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů Správce.

Žádost na uplatnění práv Subjektu údajů je možné podat výše uvedeným způsobem nebo lze přímo kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Jméno: Mgr. Pavla Tomášková
E-mail: poverenec(zavináč)mk.gov.cz
Tel.:
257 085 518

 

Toto Prohlášení o zpracování osobních údajů je veřejně přístupné na internetových stránkách správce a bude dle potřeby průběžně aktualizováno.

Spojte se s námi